RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

Okuma Önerileri

01.09.2020 Sal 02:38

Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğrencilerimizin yararlanabileceği kitaplar;1. James Monaco - Bir Film Nasıl Okunur? Sinema Dili, Tarihi ve Kuramı
2. J. Dudley Andrew - Büyük Sinema Kuramları
3. Zeynep Özarslan - Sinema Kuramları 1
4. Zeynep Özarslan - Sinema Kuramları 2
5. Thomas Elsaesser & Malte Hagener - Film Kuramı: Duyular Yoluyla Bir Giriş
6. Andre Bazin - Sinema Nedir?
7. Siegfried Kracauer - Film Teorisi: Fiziksel Gerçekliğin Kurtuluşu
8. Sergey M. Eisenstein - Sinema Sanatı
9. Peter Wollen - Sinemada Göstergeler ve Anlam
10. Robert Bresson - Sinematograf Üzerine Notlar
11. Roland Barthes - Göstergeler İmparatorluğu
12. Roland Barthes -  Camera Lucida: Fotoğraf Üzerine Düşünceler
13. Susan Sontag - Fotoğraf Üzerine
14. Guy Debord - Gösteri Toplumu
15. Mutlu Parkan - Brecht Estetiği ve Sinema
16. Michael Ryan, Dougles Kellner - Politik Kamera: Çağdaş Hollywood Sinemasının İdeolojisi ve Politikası
17. Bülent Küçükerdoğan - Sinemada Kurgu ve Eisenstein
18. Vsevolod Pudovkin - Film Çekme Sanatı ve Sinemada Oyunculuk
19. Esen E. Coşkun - Dünya Sinemasında Akımlar
20. Yannis Tzioumakis - Amerikan Bağımsız Sineması
21. Toby Miller, Nitin Govil - Küresel Hollywood: Ekonomi-Politik
22. Serazer Pekerman - Film Dilinde Mahrem: Ulusötesi Sinemada Kadın ve Mekan Temsili
23. Giovanni Scognamillo - Türk Sinema Tarihi
24. Ali Özuyar - Sessiz Dönem Türk Sinema Tarihi (1895-1922)
25. Bob Foss - Sinema ve Televizyonda Anlatım Teknikleri ve Dramaturji
26. Nilgün Abisel - Sessiz Sinema
27. Nilgün Abisel - Popüler Sinema ve Türler
28. Aleksey G. Sokolov - Sinema ve Televizyonda Görüntü Kurgusu
29. Kayıhan İçel - Kitle İletişim Hukuku: Basın, Radyo, Televizyon, Sinema, Video, İnternet
30. Levend Kılıç - Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi
31. Mike Wayne - Sinemayı Anlamak: Marksist Perspektifler
32. Mike Wayne - Politik Film: Üçüncü Sinemanın Diyalektiği
33. Veysel Atayman - Popüler Sinemanın Mitolojisi
34. Chris Wiegand - Fransız Yeni Dalga Sineması
35. Andras Balint Kovacs - Modernizmi Seyretmek: Avrupa Sanat Sineması, 1950-1980
36. Gerald Millerson - Sinema ve Televizyon İçin Aydınlatma Tekniği
37. Esin Coşkun - Türk Sinemasında Akım Araştırması
38.Oğuz Makal -  Sinemada Tarihin Görüntüsü
39. Selahattin Yıldız - Sinema Dili: Beyaz Perdeyi Yaratanlar
40. Robert Stam - Sinema Teorisine Giriş
41. Geoffrey Nowell Smith - Dünya Sinema Tarihi
42. Yuriy M. Lotman - Sinema Göstergebilimi
43. Oğuz Adanır - Sinema Televizyon Kültür
44. Jean Baudrillard - Simülakrlar ve Simülasyon
45. Esra Biryıldız - Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması
46. Hamid Dabaşi - İran Sineması
47. Nijat Özen - Sinema Sanatına Giriş
48. Nijat Özen - Sinema, Televizyon, Video, Bilgisayarlı Sinema Sözlüğü
49. Asuman Susam - Toplumsal Bellek ve Belgesel Sinema
50. Mike Goodridge, Tim Grierson - Sinematografi: Görüntü Yönetmenliği
51. Asuman Suner - Hayalet Ev: Yeni Türk Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve Bellek
52. Ayşe Pay - Yönetmen Sineması- Ahmet Uluçay
53. Noam Chomsky - Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği
54. Slavoj Zizek - Yamuk Bakmak: Popüler Kültürden Jacques Lacan'a Giriş
55. Slavoj Zizek - Kieslowski: Maddeci Teoloji
56. Louis Althusser - İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları
57. Antonio Gramsci - Modern Prens: Machiavelli, Siyaset ve Modern Devlet Üzerine
58. Antonio Gramsci - Hapishane Defterleri: Seçmeler
59. Ertan Tunç - Türk Sinemasının Ekonomik Yapısı
60. Aslıhan Doğan - Topçu Derviş Zaim Sineması:Toplumsalın Eleştirisinden Geleneğin Estetiğine Yolculuk
61. Şükran Kuyucak - Esen Türk Sinemasının Kilometre Taşları
62. Şükran Kuyucak Esen - Ömer Kavur: Sinemamızda Bir 'Auteur'
63. Umut Tümay - Arslan Bir Kapıdan Gireceksin: Türk Sineması Üzerine Denemeler
64. Rıdvan Şentürk - Dijital Sinema: Kuramdan Tekniğe
65. Hasan Akbulut - Kadına Melodram Yakışır Türk Meledrom Sinemasında Kadın İmgeleri 
66. Theodor W. Adorno - Kültür Endüstrisi: Kültür Yönetimi
67. Walter Benjamin - Pasajlar
68. Ünsal Oskay - İletişimin ABC'si
69. Ünsal Oskay - Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım
70. Ünsal Oskay - Tek Kişilik Harçlı Seferleri
71. Ünsal Oskay - Çağdaş Fantazya
72. Ünsal Oskay - Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri
73. İrfan Erdoğan - Öteki Kuram
74. Mehmet Rifat - 20. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları
75. Mehmet Rifat - 20. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 2. Temel Metinleri
76. Raymond Williams - Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim
77. Nurdoğan Rigel - Kadife Karanlık: 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar
78. Barış Çoban - Kadife Karanlık 2: 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar
79. Alim Şerif Onaran - 20. Yüzyılık Son Beş Yılında Türk Sineması
80. Alim Şerif Onaran - Sinemaya Giriş
81. Sevda Alankuş - İnsan Hakları Haberciliği
82. Sevda Alankuş - Barış Gazeteciliği El Kitabı
83. Aysel Aziz - Televizyon ve Radyo Yayıncılığı
84. Aysel Aziz - İletişime Giriş
85. Neil Postman - Televizyon: Öldüren Eğlence
86. Mete Kazaz - Televizyon Spor Haberleri: Yapısal Çözümleme ve Dil Kuramları
87. Denis McQuail - İletişim Modelleri
88. Levent Yaylagül - Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar
89. Armand Mattelart - İletişim Kuramları Tarihi
90. Armand Mattelart - Gözetimin Küreselleşmesi: Güvenlileştirme Düzeninin Kökeni
91. Armand Mattelart - Kültürel İncelemelere Giriş
92. Mutlu Binark - Eleştirel Medya Okuryazarlığı
93. Özden Cankaya - Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: TRT(1927-2000)
94. Zygmunt Bauman - Küreselleşme
95. Bülent Çaplı - Televizyon ve Siyasal Sistem
96. Bülent Çaplı - Medya ve Etik
97. Celal Ülgen - Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
98. Bülent Vardar - Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Ögeleri
99. Burak Özçetin - Kitle İletişim Kuramları Kavramlar, Okullar, Modeller
100. Agah Özgüç - Türlerle Türk Sineması Dönemler / Modalar / Tipelemeler
101. Ulric Beck - Risk Toplumu
102. Serpil Kırel - Yeşilçam Öykü Sineması
103. Alim Şerif Onaran - Türk Sineması I. Cilt
104. Alim Şerif Onaran - Türk Sineması II. Cilt
105. John Marland, Steven Rawle - Film Dili
106. Nick Stevenson Battal Odabaş - Üçüncü SinemaMedya Kültürleri 
107. Battal Odabaş - Üçüncü Sinema

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01