YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Arş. Gör. Süreyya İmre'nin Makale Yayını

13.08.2021 Cum 12:17

İstanbul Gelişim Üniversitesi Arş. Gör. Süreyya İmre'nin Journal of Econometrics and Statistics Dergisi'nde "The Determinants of Child Labor in MINT Countries: Dynamic Panel Data Analysis" isimli makalesi yayınlandı. Makalenin özetine ise aşağıda kısaca değinilmiştir.

MAKALE YAYINI
Çocuk işçiliğine ilişkin literatürde çok sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. Fakat bu çalışmaların çoğu çocuklara ilişkin istatistiklere dayanmakta ya da çocuk işçiliğine neden olan faktörler iktisadi kavramlar olarak açıklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, okul çağındaki çocukların ‘çocuk işçi’ rolünü benimsemelerinin nedenlerini araştırmak ve bu faktörlerin etkilerini belirlemektir. Bu bağlamda gelişmekte olan ülkelerde çocuk işçiliği üzerinde etkili olan faktörleri incelemek için MINT Ülkeleri’nin 1990-2018 dönemine ait verilerinden yararlanılarak çocuk işçiliğine neden olan faktörler dinamik panel veri analizi ile belirlenmeye çalışılmıştır.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ve yoksulluk çocuk işçiliği ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle insani gelişmişlik endeksi modele bağımlı değişken olarak eklenmiştir. Literatürdeki çalışmalar göz önünde bulundurularak nüfus artışı, ilkokula okul kaydı oranı, ilköğretim süresi ve işgücüne katılım oranı değişkenleri bağımsız değişken olarak modele eklenmiştir. Analiz sonunda tüm değişkenler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Nüfus artışı ve ilköğretim öğrenci sayısının insani gelişmişlik endeksi üzerindeki etkisi negatif, diğer değişkenlerin etkisi ise pozitif bulunmuştur.

Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.


Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01