İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Önerilen Kitap ve Dergiler
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN YAYINLARI

Güzin Ilıcak Aydınalp, Müze İletişimi, Akademik Kitaplar

Güzin Ilıcak Aydınalp, İmaj Üretimi, Nobel Akademik Yayınları


Güzin Ilıcak Aydınalp, Halkla İlişkiler Ekseninde Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Nobel Akademik Yayınları


Önerilen Kitaplar:

Ahmet Alpaslan, İnsan Okuma Sanatı; Etkili İletişim Teknikleri, Arı Sanat Yayınevi

Ahmet Güneş, İletişim Araştırmalarında Göstergebilim, LiteraTürk Yayınları

Ahmet Kalender, Halkla İlişkiler, Tablet Yayınları

Alaeddin Asna, Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler, Pozitif  Yayınları

Ali Saydam, Algılama Yönetimi: İletişimin Akıl ve Gönül Penceresi, Rota Yayınları

Alim Kaya, Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi

Alison Theaker, Halkla İlişkiler El Kitabı, Mediacat Yayınları

Ann Handley, C. Chapman, Dijital çağda içerik yönetiminin kuralları, MediaCat Yayınları

Anthony Davis, Halkla İlişkilerin ABC’si, MediaCat Yayınları

Anthony Giddens, Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Alfa Yayınları

Anthony Giddens, Modenliğin Sonuçları, Ayrıntı Yayınları

Arsev Bektaş, Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi, Bağlam Yayınları

Aylin Göztaş Pira, E. Pelin Baytekin, Halkla İlişkiler: Neyi, Nasıl Yapmalı?, Dönence Yayınları

Aysel Aziz,  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayınları

Aysel Aziz, İletişim ve… Ersan İlal’e Armağan,  Hiperlink-İlad yayınları

Damian Ryan, Dijital Pazarlama, İş Bankası Kültür Yayınları

Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli, Kişilerarası İletişim, Nobel Yayınevi

Doğan Ergun, Yöntemi Bulmak, İmge Kitabevi

Doğan Günay, Alev Parsa, Görsel Göstergebilim, Es Yayınları

Doğan Özlem, Bilim Felsefesi, Notos Yayınları

Erdem Taşdemir, Kişilerarası İletişim, Ekin Kitabevi

Ergün Yolcu, Reklamlarda İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları

Ernst Gombrich, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi

Erol Mutlu, Kitle İletişim Kuramları, Ütopya Yayınları

Fatma Erkman-Akerson, Göstergebilime Giriş, Bilge Kültür Sanat

Ferruh Uztuğ, Reklamcılıkta Anna Karenina İlkesi, Reklam Yaratıcıları Derneği Yayınları

Filiz Aydoğan, Yeni Medya Kuramları, Der Yayınları

Filiz Balta Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Yayınları

Frederic Vasseur, Geleceğin Medyaları, İletişim Yayınları

Füsun Topsümer, Müge Elden, Reklamcılık: Kavramlar, Kararlar, Kurumlar, İletişim Yayınları

George Orwell, 1984, Can Yayınları

George Ritzer, Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, Ayrıntı Yayınları

George Ritzer, Toplumun Mc Donaldlaştırılması, Ayrıntı Yayınları

Gillian Dyer, İletişim Olarak ReklamcılıkBeta Yayınları

Guy Debord, Gösteri Toplumu, Ayrıntı Yayınları

Gülseren Şendur Atabek, Ümit Atabek, Medya Metinlerini Çözümlemek; İçerik, Göstergebilim ve Söylem Çözümleme Yöntemleri, Siyasal Kitabevi

Hans Georg Gadamer, Hakikat ve Yöntem 1-2, Paradigma Yayıncılık

Hıfzı Topuz, Uluslararası İletişim, Anadolu Üniversitesi

İrfan Erdoğan, Korkmak Alemdar, İletişim ve Toplum, Bilgi Yayınevi

İrfan Erdoğan, Korkmak Alemdar, Öteki Kuram, Erk Yayınları

Jacgues Perriault, İletişim Bilimlerinin Unutulmuş Kökenleri, Ayrıntı Yayınları

James E. Grunig, Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, Rota Yayınları

Jean Baudrillard, Simularklar ve Simülasyon, Doğu-Batı Yayınları

Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yayınları

Johan Huizinga, Homo Ludens, Ayrıntı Yayınları

John Berger, Görme Biçimleri, Metis Yayınları

Jean Marie Domenach, Politika ve Propaganda, Varlık Yayınları

John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, Ark Yayınları

John Fiske, Popüler Kültürü Anlamak, Ark Yayınları

Jone Jones, Reklam Nasıl İşe Yarar: Araştırmanın RolüReklamcılık Vakfı Yayınları

Joseph Turow, İzleniyoruz: Yeni reklam sektörünün elindeki kimliğimiz ve değerimiz, Hil Yayınları

Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, İletişim Yayınları

Katrin Weller, Axel Bruns, Twitter ve Toplum, Kafka Yayınları

Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları, İstanbul, İ.Ü.İşletme Fakültesi Yayını

Laura Rıes, Görsel Çekiç, Media Cat Yayınları

Lawrance Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri 1-2, Yayın Odası Yayınları

Manuel Castells, Ağ toplumunun yükselişi, Bilgi Ünv. Yayınları

Manuel Castells, İsyan ve Umut Ağları; İnternet çağında toplumsal hareketler, Koç Ünv. Yayınları

Marchall Mcluhan, Gutenberg Galaksisi; Tipografik insanın oluşumu, Yapı Kredi Yayınları

Martin Lindstrom, Buyology, Optimist Kitap

Max Horkheimer, Akıl Tutulması, Metis Yayınları

Mehmet Rifat, Göstergebilimin ABC’si, Say Yayınları

Mehmet Rifat, XX.Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, Yapı Kredi Yayınları

Metin İnceoğlu, Tutum, Algı, İletişim, V Yayınları

Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi

Muazzez Babacan, Nedir Bu ReklamBeta Yayınları

Mustafa Özodaşık, Kişilerarası İletişim Sürecinde Algı - İkna ve Empatik İlişkiler, Tablet Kitabevi

Mutlu Binark, Günseli Bayraktutan, Ayın karanlık yüzü; Yeni medya ve etik, Kalkedon Yayınları

Muzaffer Sencer, Toplumbilimde Araştırma, Beta Yayınları

Müge Elden, Özkan Ulukök, Sinem Yeygel, Şimdi Reklamlar, İletişim Yayınları

Nick Stevenson, Medya Kültürleri: Sosyal Teori ve Kitle İletişimi, Ütopya yayınları

Nazife Güngör, İletişim - Kuramlar - Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi

Nilüfer Timisi, Yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi, Dost Yayınevi

Nilüfer Voltan, Yeniden Terapötik İletişim: Kişiler Arası İlişkiler, Nobel Yayınları

Nükhet Güz, Nilüfer Sarı, Rengin Küçükerdoğan, Bülent Küçükerdoğan, Işıl Zeybek, Etkili İletişim Terimleri, İnkılap Yayınları

Özlem Çakır, Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj ve Sosyal Yaşam Etiketi, Yapı Kredi Yayınları

Paul Feyerabend, Yönteme Karşı, Ayrıntı Yayınları

Paul Rutherford, Yeni İkonalar-Televizyon Reklam Sanatı, Yapı Kredi Yayınları

Peter Hartley, Kişilerarası İletişim, İmge Kitabevi

Pınar Eraslan Yayınoğlu, Halkla İlişkilerde Araştırma, Birsen Yayınevi

Rüçhan Gökdağ, Kişiler Arası İletişim & İnsan İlişkilerinin Psikolojik Temelleri, Sınırsız Kitap

Salim Kadıbeşegil, İtibar Yönetimi, Mediacat Yayınları

Serdar Kaypakoğlu, Kişilerarası İletişim; Cinsiyet Farklılıkları, Güç ve Çatışma, Derin Yayınları

Sigmund Freud, Rüyalar ve Yanılgılar Psikolojisi, Altın Kitaplar

Stuart Hall, “Kültür, Medya ve İdeolojik Etki”, Medya, İktidar, İdeoloji, Ark Yayınevi

Suna Kabadayı, İmajınızı Nasıl Alırsınız? (İçten Dışa Kişisel İmaj Yönetimi), Elma Yayınevi

Süleyman İrvan, Medya Kültür, Siyaset, Pharmakon kitap

Şadi Can Saruhan, Ata Özdemirci, Bilim, Felsefe ve Metodoloji, Beta Yayınları

Şermin Tekinalp, İletişim Araştırma ve Kuramları, Beta Yayınları

Uğur Batı, Reklamın Dili, Alfa Yayınları

Ümit Atabek, Medya Metinlerini Çözümlemek, Siyasal Kitabevi

Ünsal Oskay, İletişimin ABC’si, İnkılap kitabevi

Ünsal Oskay, Kitle Haberleşme Teorilerine Giriş, Der Yayınları

Ünsal Oskay, Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri, İnkılap Kitabevi

Veysel Batmaz, Medya popüler kültürü gizler, Karakutu Yayınları

Veysel Batmaz, Galip İsen, Ben ve Toplum, Salyangoz Yayınları

Veysel Batmaz, Yanlış Medyada Doğru Söylenmez, Naos Yayıncılık

Walter Benjamin, Estetize Edilmiş Yaşam, Derin Yayınları

Yavuz Odabaşı, Mine Oyman, Pazarlama İletişimi Yönetimi, MediaCat Kitapları

Zeynep Cihangir, Kişilerarası iletişimde dinleme becerisi, Nobel yayınevi

Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Ezgi Kitapevi

Zeyyat Sabuncuoğlu, Melek Tüz, Örgütsel Psikoloji, Alfa Yayınları